Raporty bieżące 2013

Raport bieżący ESPI 22-2013
Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi
Do pobrania: pobierz

Raport bieżący ESPI 21-2013
Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi
Do pobrania: pobierz

Raport bieżący ESPI 19-2013
Podpisanie umowy z firmą farmaceutyczną Onko Ilaç Sanayi ve Ticaret A.., Turcja
Do pobrania: pobierz

Raport bieżący ESPI 18-2013
Uzyskanie zgody serbskiego Ministerstwa Zdrowia na badanie kliniczne MabionCD20
Do pobrania: pobierz

Raport bieżący ESPI 17-2013
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu MABION S.A. w dniu 12 czerwca 2013r.
Do pobrania:  Pobierz

Raport bieżący ESPI 16-2013
Komunikat Działu Operacyjnego KDPW w sprawie rejestracji akcji serii J
Do pobrania: pobierz

Raport bieżący ESPI 15-2013
Wyznaczenie ostatniego dnia notowania praw do akcji serii J oraz wprowadzenie do obrotu giełdowego na rynku podstawowym akcji serii J Spółki
Do pobrania:  pobierz

Raport bieżący ESPI 14-2013
Powołanie Członków Rady Nadzorczej MABION S.A.
do pobrania: [pobierz]

Raport bieżący ESPI 13-2013
Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie MABION S.A.
do pobrania: [pobierz]

Raport bieżący ESPI 12-2013
Uchwała KDPW w sprawie przyjęcia do depozytu akcji serii J Spółki
Do Pobrania: pobierz

Raport bieżący ESPI 11-2013
Otrzymanie zawiadomień o zmianie stanu posiadania akcji Spółki
do pobrania: pobierz.pdf

Raport bieżący ESPI 10-2013
Otrzymanie zawiadomień o zmianie stanu posiadania akcji Spółki
Do pobrania: Pobierz.pdf

Raport bieżący ESPI 9-2013
Otrzymanie zawiadomienia w trybie art.160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi
Do pobrania: pobierz.pdf


Raport bieżący ESPI 8-2013
Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego oraz zmian w Statucie Spółki
Do pobrania: pobierz.pdf

Raport bieżący ESPI 7-2013
Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mabion S.A. zwołanego na dzień 12 czerwca 2013 r
Do pobrania: pobierz

Raport bieżący ESPI 6-2013
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mabion S.A.
do pobrania: pobierz

Raport bieżący ESPI 5-2013
Aktualizacja terminów przekazywania raportów okresowych w 2013 roku
Do pobrania: pobierz

Raport bieżący ESPI 4-2013
Rejestracja akcji Spółki w KDPW
Do pobrania: pobierz            

Raport bieżący ESPI 3-2013
Zawarcie umowy o generalne wykonawstwo stanu surowego zamkniętego Zakładu Produkcji Biofarmaceutycznej
Do pobrania: [pobierz]

Raport bieżący ESPI 2-2013
Dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii D, H, I oraz praw do akcji serii J, a także dopuszczenie akcji serii J do obrotu na rynku regulowanym GPW
Do pobrania: [pobierz]

Raport bieżący ESPI 1-2013
Przystąpienie do systemu ESPI w typie „EMITENT”
Do pobrania: [pobierz]

Raport bieżący ESPI 3-2013
Zakończenie publicznej subskrypcji akcji serii J spółki Mabion S.A.
Do pobrania: [pobierz]

Raport bieżący ESPI 3-2013
Do Pobrania: [pobierz]

Raport bieżący ESPI 2-2013
Do Pobrania: [pobierz]

Raport bieżący ESPI 1-2013
Do Pobrania: [pobierz]

 

Raport bieżący EBI 2-2013
Informacja o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego zawartych w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW
Do pobrania: Pobierz.pdf

Raport bieżący EBI 1-2013
Przystąpienie do systemu EBI w typie „CORPORATE GOVERNANCE – rynek regulowany”
Do pobrania: Pobierz.pdf

Raport bieżący EBI 4-2013
Rejestracja akcji Spółki w KDPW
Do pobrania: pobierz.pdf

Raport bieżący EBI 3-2013
Zawarcie umowy o generalne wykonawstwo stanu surowego zamkniętego Zakładu Produkcji Biofarmaceutycznej
Do pobrania: [pobierz]

Raport bieżący EBI 2-2013
Dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii D, H, I oraz praw do akcji serii J, a także dopuszczenie akcji serii J do obrotu na rynku regulowanym GPW
Do pobrania: [pobierz]

Raport bieżący EBI 1-2013
Wykluczenie akcji serii I Spółki z alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect
Do pobrania: [pobierz]

Raport bieżący EBI 17-2013

Wybór audytora do badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2012
Do pobrania: [pobierz]

Raport bieżący EBI 16-2013
Zakończenie publicznej subskrypcji akcji serii J spółki Mabion S.A
Do pobrania: [pobierz]

Raport bieżący EBI 15-2013
Informacja o przydziale akcji serii J
Do pobrania:  [pobierz]

Raport bieżący EBI 14-2013
Informacja o ustaleniu ostatecznej ceny emisyjnej Akcji Serii J
Do pobrania: pobierz]

Raport bieżący EBI 13-2013
Do Pobrania: [pobierz]

Raport bieżący EBI 12-2013
Do Pobrania: [pobierz]

Raport bieżący EBI 11-2013
Uzyskanie zgody od polskiej agencji certyfikującej badania kliniczne – Centralnej Ewidencji Badań klinicznych na przeprowadzenie badania klinicznego MabionCD20
Do Pobrania: [pobierz]
Raport bieżący EBI 10-2013
Zatwierdzenie Prospektu Emisyjnego spółki Mabion S.A. przez Komisję Nadzoru Finansowego
Do pobrania : [pobierz]

Raport bieżący EBI 9-2013
Podpisanie umowy z  firmą farmaceutyczną Sothema Laboratories, Maroko
Do Pobrania: [pobierz]

Raport bieżący EBI 8-2013
Złożenie kompletu dokumentacji badawczej i prawnej wraz z odpowiednim wnioskiem na przeprowadzenie badania klinicznego MabionCD20 w bośniackim MZ
Do Pobrania: [pobierz]

Raport bieżący EBI 7-2013
Raport kwartalny za IV kwartał 2012r.
Do Pobrania: [pobierz]

Raport bieżący EBI 6-2013
Otrzymanie decyzji zatwierdzającą projekt budowlany wraz z udzieleniem pozwolenia na budowę wielkoskalowego Kompleksu Naukowo-Przemysłowego Biotechnologii
Do Pobrania: [pobierz]

Raport bieżący EBI 5-2013
Terminy przekazywania raportów okresowych w 2013r.
Do Pobrania: [pobierz]

Raport bieżący EBI 4-2013
MABION SA podpisanie umowy sprzedaży licencji i praw dystrybucyjnych na lek MabionCD20 w
krajach Ameryki Południowej z firmą farmaceutycną LKM SA
Do Pobrania: [pobierz]

Raport bieżący EBI 3-2013
MABION SA uzyskanie zgody litewskiego Ministerstwa Zdrowia na badanie kliniczne MabionCD20
Do Pobrania: [pobierz]

Raport bieżący EBI 2-2013
MABION SA złożenie kompletu dokumentacji badawczej i prawnej wraz z odpowiednim wnioskiem
na przeprowadzenie badania klinicznego MabionCD20
Do Pobrania: [pobierz]

Raport bieżący EBI 1-2013
MABION SA uzyskanie zgody gruzińskiego Ministerstwa Zdrowia na badanie kliniczne MabionCD20
Do Pobrania: [pobierz]