Akcjonariat

Struktura akcjonariatu Mabion S.A., ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy:

Akcjonariat

akcjonariat-wykres-wg-głosów akcjonariat-wykres-wg-kapitału

* Pan Maciej Wieczorek posiada 100% udziału w kapitale zakładowym Glatton Sp. z o. o. i pośrednio poprzez Glatton Sp. z o.o. , 100% w Celon Pharma S.A.
** Stan na 31/12/2015 według raportu Generali OFE

 

Kapitał zakładowy Spółki  wynosi 1.180.000 złotych i dzieli się na 11.800.000 akcji o wartości nominalnej 0,10 zł każda, w tym:

– 450.000 akcji imiennych, uprzywilejowanych serii A,

– 450.000 akcji imiennych, uprzywilejowanych serii B,

– 450.000 akcji imiennych, uprzywilejowanych serii C,

– 450.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D,

– 100.000 akcji imiennych, uprzywilejowanych serii E,

– 100.000 akcji imiennych, uprzywilejowanych serii F,

– 20.000 akcji imiennych, uprzywilejowanych serii G,

– 2.980.000 akcji na okaziciela, zwykłych serii H,

– 1.900.000 akcji na okaziciela, zwykłych serii I,

– 2.600.000 akcji na okaziciela, zwykłych serii J,

– 790.000 akcji na okaziciela, zwykłych serii K,

– 510.000 akcji na okaziciela, zwykłych serii L,

– 360.000 akcji na okaziciela, zwykłych serii M,

– 340.000 akcji na okaziciela, zwykłych serii N,

– 300.000 akcji na okaziciela, zwykłych serii O.

 

Akcje imienne serii A, B, C, E, F i G są uprzywilejowane w ten sposób, że każda z nich uprawnia do dwóch głosów na Walnym Zgromadzeniu. Ogólna liczba głosów wynikająca ze wszystkich wyemitowanych akcji wynosi 13.370.000 głosów.

Bez tytułu